2566-07-17 กิจกรรม "เข็มชี้ทิศ อำนวยวิทย์ชี้ทาง"

กิจกรรม 17 กรกฎาคม 2566 180

แผนกแนะแนวฯ จัดกิจกรรม "เข็มชี้ทิศ อำนวยวิทย์ชี้ทาง" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,2,3 โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากสื่อและร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิต ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์กิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ  โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปวส. วันที่ 17,19,และ 21 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรม (17 ก.ค. 2566) : https://drive.google.com/drive/folders/1DleBJxOydCeIeI77VvLp8JKcoqZFnqPq?usp=sharing

ภาพกิจกรรม (19 ก.ค. 2566) : https://drive.google.com/drive/folders/1ksjJRvLxOx00wkeIala2maEdiocQnbB6?usp=sharing

ภาพกิจกรรม (21 ก.ค. 2566) : https://drive.google.com/drive/folders/1M0kHM-8aSobd6AWUmgZjui1xcHldSi4E?usp=sharing

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok