ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 407

posts

✨?วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
?เหรียญทอง 32 เหรียญ (15 เหรียญทองคะแนนสูงสุด)
?เหรียญเงิน 20 เหรียญ
?เหรียญทองแดง 8 เหรียญ
?รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ

 

ทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 • ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ (ปวช.)
  • นายณัฐวุฒิ ตะวัน 49 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดไทย (ปวช.)
  • นายภัทราวุฒิ บุญยอด 58 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวศิรินญา ปรีชานุรักษ์ 56 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวปิยนุช หวินชิตนาย 47 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดไทย (ปวส.)
  • นายชินกฤต กุลวงษ์ 70 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวอนุธิดา ผอมแก้ว 50 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวณัฐนรี ดำบัว 47 คะแนน (เงิน)

 

สาขาวิชาการบัญชี

 • ทักษะวิชาการบัญชี (ปวช.)
  • นายธนกฤต สวนทอง 76 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวฑิฆัมพร เจริญ 71 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวอรอนงค์ ไข่ทองแก้ว 68 คะแนน (เงิน)
  • นายคณาทรัพย์ ยางทอง 66 คะแนน (เงิน)
  • นางสาวทิฆัมภรณ์ สุขสวัสดิ์ 64 คะแนน (เงิน)
  • นางสาวเพชรบูรพา วรรณวงค์ 63 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะวิชาการบัญชี (ปวส.)
  • นางสาวฟ้าอาภรณ์ ราชรองวัง 52 คะแนน (ทองแดง)
  • นางสาวสุทธิดา ยางทอง 52 คะแนน (ทองแดง)
  • นายรัชพล เสือชาวป่า 50 คะแนน (ทองแดง)
  • นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์เพ็ง 48 คะแนน (ทองแดง)
  • นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษ์ 41 คะแนน (ชมเชย)
  • นางสาวชนาภา วงค์ล้อม 39 คะแนน (ไม่ผ่านเกณฑ์)

 

สาขาวิชาการตลาด

 • ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย (ปวช.) - 92 คะแนน (ทอง)
  • นายธัญธร แก้วดำ
  • นางสาวลักษิกร พัตจาลจุล
  • นางสาวสุนิษา แก้วเจริญ
 • ทักษะโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ปวช.) - ทาร์ตอินทผาลัม 71.67 คะแนน (ทองแดง)
  • นางสาวขวัญฤดี เกลี้ยงคำหมอ
  • นางสาวพรเทวี ประสิทธิ์ศรีวงศ์
  • นางสาวสุชาวดี หมัดหลี
 • ทักษะโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ปวส.) - Ninoko Chill Paste 77 คะแนน (ทองแดง)
  • นางสาวมณิชญา บุ้งทอง
  • นางสาวเมธาพร ทิพย์มณี
  • นางสาวชุติรัตน์ จันทร์หอม

 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ปวช.)
  • นายประสิทธิ์ เต๋จ๊ะ 91.66 คะแนน (ทอง)
 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ปวส.)
  • นางสาวณิชากร แซ่ตัน 92.33 คะแนน (ทอง)
 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ปวช.)
  • นางสาวรัชฎาภร โครธาสุวรรณ 94.33 คะแนน (ทอง)
 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ปวส.)
  • นางสาวกิตติมา ขันเตจ๊ะ 87.33 คะแนน (เงิน)

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปวช.)
  • นายชัยวัฒน์ ปลื้มใจ 96 คะแนน (ทอง)
  • นายเกียรติศักดิ์ คิมหันต์ 88 คะแนน (เงิน)
  • นายวีรภัทร จินดา 88 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ (ปวส.)
  • นายภูวดล รักษ์วงศ์ 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายเจษฎา เก็มเบ็ญหมาด 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายทศพล ทองชูช่วย 88 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปวช.)
  • นางสาวธรินลดา จราจร 94 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวทิพย์วดี พัฒนา 92 คะแนน (ทอง)
  • นายวรฤทธิ์ ศิริลักษณ์ 92 คะแนน (ทอง)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปวส.)
  • นายณรงค์ฤทธิ์ ชิตวงศ์ 98 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวณัฐนิชา สุขยะฤกษ์ 96 คะแนน (ทอง)
  • นางสาวสุภาวิตา ปานนุ้ย 86 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล (ปวช.)
  • นายณัฐกิตติ์ จันทรพัฒน์ 95 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายณัฐรัตน์ คชรัตน์ 95 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวธัญยชนาถ โชติช่วง 85 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล (ปวส.)
  • นายณัฐวุฒิ แก้วมณี 90.08 คะแนน (ทอง)
  • นายสุวัฒน์ ศรีช่วย 87.17 คะแนน (เงิน)
  • นางสาวปรียารัตน์ พุ่มพฤกษ์ 87.17 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
  • นายภานุศักดิ์ บัวอ่อน 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวปุลพร โกศัยสุข 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวญดาพร ถกเอียด 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
 • ทักษะโปรแกรมกราฟิก (ปวช.)
  • นางสาวธิชาวรรณ ดิลกเวช 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายพสิษฐ์ ชวาลีวรรณ 100 คะแนน(ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายธีรเทพ หีมคง 88 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ปวช.)
  • นายหฤษฏ์ สุวรรณชาตรี 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายรัชพงษ์ แปลงรัตน์ 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นายธนกฤต จิตโสภา 100 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
 • ทักษะ E-sport
  • ทีม 1 (ตกรอบ 2)
   • นายอัฎษดา แก้วประพันธ์
   • นายพฤฒินันท์ สันติภราภพ
   • นายพงศธร ปัง
   • นายทนงศักดิ์ โพธิสมพรรัตน์
   • นายมูฮัมหมัด ยีสะมัน
   • นายธนกฤต ไตรพรหม
  • ทีม 2 (ตกรอบ 2)
   • นายวรพล วงศ์ปาน
   • นางสาวธวัลรัตน์ คำแหง
   • นายมูฮัมหมัดดานิส บินฮัมดัน
   • นายนฤชา ขวัญทอง
   • นายพรเทพ ขาวอุทัย
   • นายชลากร ไชยเพชร

 

 สาขาวิชาสามัญ

 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ปวช.)
  • นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสว่าง 87 คะแนน (เงิน)
 • การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ปวส.)
  • นางสาวพรพิมล พั่วแดง 89 คะแนน (เงิน)
 • การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ปวช.)
  • นางสาวพีรดา พรมไทยสงค์ 90.05 คะแนน (ทอง)
 • การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง (ปวช.)
  • นายวุฒิชัย จันดี 72.67 คะแนน (ทองแดง)
 • การประกวดขับร้องเพลงสตริง (ปวช.)
  • นางสาวพิชญ์สินี นาคประคอง 75.67 คะแนน (ทองแดง)
 • การประกวดขับร้องเพลงสตริง (ปวส.)
  • นางสาวพลอยสวย เอกกลาง 90.83 คะแนน (ทอง)

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) (ปวส.)
  • นางสาวนลินี จันทร์หอม 93 คะแนน (ทอง) (คะแนนสูงสุด)
  • นางสาวอินทุอร นิลประยูร 84 คะแนน (เงิน)
 • ทักษะปฎิบัติการจัดนำเที่ยว (ปวส.)
  • ทีม 1 - 89 คะแนน (เงิน)
   • นายภูริภัทร วันชัยฉลอง
   • นางสาวอรนันต์ ชมภูรักษ์

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok