ผู้บริหารมอบรางวัลผลงานวิจัย และ Kaizen ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม 2566 307

อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ และอาจารย์พิมพ์ชนก ณ พัทลุง มอบเงินรางวัลให้กับบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

ผลงานวิจัย

 • รางวัลอับดับที่ 1
  • อาจารย์โสภา  เพ็ชร์สังข์ สาขาการบัญชี ชื่อวิจัย พัฒนาการเรียนเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน ในรายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เกมส์ ACC Bingo
 • รางวัลอันดับที่ 2
  • อาจารย์ศจีมาศ  หมะอุ สาขาการจัดการ ชื่อวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การปฏิบัติจริง เรื่องการเขียนสัญญากู้ยืม รายวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/7
 • รางวัลอันดับที่ 3
  • อาจารย์อธิดา   แสนกล สาขาการบัญชี ชื่อวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง1ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
  • อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ สาขาภาษาต่างประเทศ ชื่อวิจัย พัฒนาทักษะการพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ
  • อาจารย์ชุติมา  กาญจนมุณีย์ สาขาการตลาด ชื่อวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ STP ของนักเรียนในระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการการโดยการใช้สื่อผลิตภัณฑ์ของจริง

Kaizen ดีเด่น

 • รางวัลที่ 1 เรื่อง Save booking via Google Calendar (บันทึกการจองผ่านกูเกิ้ลปฏิทิน) จากห้อง Internet ปวส. นำเสนอโดยนายเอกชัย ฉิมแฉ่ง
 • รางวัลที่ 2 เรื่อง หัวข้อ Correct one time (ถูกต้องในครั้งเดียว) จากห้องพัฒนาวิชาการ นำเสนอโดยอาจารย์อำภา อ่อนทอง

     

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok