logo

นวัตกรรมและงานวิจัย

งานวิจัย 2563

บทคัดย่อชื่อเรื่องผู้วิจัย
คลิ้ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีโดยใช้ตั๋วเงินของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ PJBL อ.อำภา อ่อนทอง
คลิ้ก พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกเสียงระบบพินอินในภาษาจีนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อ.จุฑาทิพย์ เหมรัตน์
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อ.ธนัญญา สุวรรณวงศ์
คลิ้ก พัฒนาทักษะการพิมพ์เรื่องความแม่นยำวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น โดยใช้สื่อแป้นอักษร ฝึกจำ ความแม่นยำฝึกได้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีทีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อ.รุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ
คลิ้ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบซิปปา อ.ศิรินุช ทองขาว
คลิ้ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเรื่องกระบวนการขาย ในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA) อ.อนุธิดา พุดคง
คลิ้ก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 อ.สุธนา สวนิต
คลิ้ก ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง ต้นทุนการผลิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี อ.วันดี เจตนา
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกมตรรกศาสตร์ (LOGIC GAME) เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.อาพร มณีนิล

งานวิจัย 2562

บทคัดย่อชื่อเรื่องผู้วิจัย
คลิ้ก สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังทางเดินเอกสารในรายวิชาระบบบัญชีโดยใช้เทคนิคอัศวินโต๊ะกลม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 อ.เอกชัย วุ่นซิ้ว
คลิ้ก อะตอมและตารางธาตุโดยใช้เกม Pirate Science ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 อ.อัยลดา โชติกรณ์
คลิ้ก ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ STSE-Approach ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 อ.สุมิตร ริทธิ์โต
คลิ้ก ผลการใช้เทคนิค STEAM ในการแก้ป้ญหาการจดจำสีของอัญมณีในรายวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 อ.สุธนา สวนิต
คลิ้ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค LT อ.พัชรี สุขทอง
คลิ้ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดค่ากลางข้อมูลชนิดไม่แจกแจงความถี่โดยใช้รูปแบบการสอน SSCS รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่1 อ.ปาณิสรา บุญแก้ว
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำสั่งการเลือกทำตามเงื่อนไข ในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาออนไลน์ www.repl.it ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ปลิดา แก้วบัณฑิตย์
คลิ้ก ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้งานเครื่องมือโปรแกรม Illustrator CS6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.ธัญนันท์ ลาสุนนท์
คลิ้ก แก้ปัญหาการตอบคำถาม เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แอพพลิเคชัน Plickers อ.ธนัญญา สุวรรณวงศ์
คลิ้ก เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายได้ประชาชาติ รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนออนไลน์กับการเรียนการสอนแบบปกติ อ.ธนัชชา บินดุเหล็ม

งานวิจัย 2561

บทคัดย่อชื่อเรื่องผู้วิจัย
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บไซต์ W3School สำหรับการสอนเสริมเรื่อง Structured Query Language Command รายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ขั้นสูง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 อ.เฟาซาน สุวรรณมงคล
คลิ้ก ผลจากการใช้เทคนิคผึ้งแตกรัง เรื่องรายการปรับปรุง ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี อ.วัชรี ศิริรังษี
คลิ้ก ผลการใช้สื่อวิดีโอพัฒนาวิธีการพับผ้าเนปกิ้น ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อ.วัฒนา พรหมจรรย์
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจของไทยในรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยการใช้สื่อการสอน Kahoot อ.สุภลัคน์ ทุ่งสะโร
คลิ้ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อ.สุมิตร ริทธิ์โต
คลิ้ก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ในรายวิชาการภาษีอากร เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.อจลา ดำรงฤทธิ์
คลิ้ก พัฒนาบทเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง เรื่องระบบเลขฐาน 16 เพื่อใช้ในการสอนเสริม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.อาพร มณีนิล