logo

นวัตกรรมและงานวิจัย

งานวิจัย 2562

บทคัดย่อชื่อเรื่องผู้วิจัย
คลิ้ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีโดยใช้ตั๋วเงินของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ PJBL นางสาวอำภา อ่อนทอง
คลิ้ก พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกเสียงระบบพินอินในภาษาจีนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จุฑาทิพย์ เหมรัตน์
คลิ้ก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์
คลิ้ก พัฒนาทักษะการพิมพ์เรื่องความแม่นยำวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น โดยใช้สื่อแป้นอักษร ฝึกจำ ความแม่นยำฝึกได้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีทีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นางสาวรุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ
คลิ้ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบซิปปา นางสาวศิรินุช ทองขาว
คลิ้ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเรื่องกระบวนการขาย ในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA) ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุธิดา พุดคง
คลิ้ก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นางสาวสุธนา สวนิต