ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

“สร้างผู้ประกอบการใหม่ บนพื้นฐานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสาขาอาชีพ และภูมิสังคม”

ความเป็นมาและความสำคัญ

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดำเนินการ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว

 

เปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เพื่อรับคำปรึกษา รับข้อมูลข่าวสารการเขียนแผนธุรกิจ รับการฝึกอบรม และเพื่อของบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นความจำนงได้ที่งานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามวันและเวลาทำการ

 

ผลงาน

รายละเอียด...

ข่าวสาร - กิจกรรม

รายละเอียด...

ผู้รับบริการจากเรา

รายละเอียด...

ติดต่อ

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
  • เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  • เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 
  • E-mail :