ขอเชิญสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ อนว.รู้รักษ์ ร่วมพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ อนว.รู้รักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ใน วันที่ 23 มิถุนายน นี้ เวลา 08.00-15.30 น. แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมตามปกติ