วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยแผนกวินัยและความประพฤตินักเรียนเป็นสถาบันหนึ่งที่นอกเหนือจากการให้การศึกษาทางวิชาการแก่นักเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ ขัดเกลา อบรม สั่งสอนนักเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นให้เป็นคนมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แผนกวินัยและความประพฤตินักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9 มิถุนายน 2561

 • ปวช.1
  • ด้านศาสนาพุทธ 
  • สถานที่ วท.หาดใหญ่อำนวยวิทย์
 • ปวช.1, 2, 3
  • ด้านศาสนาอิสลาม
  • สถานที่ วท.หาดใหญ่อำนวยวิทย์
 • ปวช.3
  • ด้านศาสนาพุทธ
  • สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

16 มิถุนายน 2561

 • ปวช.2
  • ด้านศาสนาพุทธ
  • สถานที่ วัดมหัตมังคลาราม