รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

  • อาจารย์ธนัชชา บินดุเหล็ม
  • อาจารย์อุไร สุวรรณโณ
  • อาจารย์สุจิตรา จันทรัตน์

รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

  • อาจารย์วัชรี ศิริรังษี

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2559