posts

??ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

?อาจารย์อาพร มณีนิล รับรางวัลครูดีเด่น
?นายศุภวัฒน์ เสมาสี รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566