ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา และวิทยาลัยฯ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

ผลการแข่งขัน

สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 • รางวัลชนะเลิศ - นายธนยศ บุญชู ปวส.1
 • รางวัลชมเชย - นายธนกรณ์ รัตนะ ปวส.1

สาขาการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)

 • รางวัลชนะเลิศ - นายธนโชติ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ปวช.3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 - นายกฤตภาส เจริญศิลาวาทย์ ปวช.3

รางวัลเหรียญทองผ่านเกณฑ์ 80 คะแนน

 • สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
  1. นายธนกรณ์ รัตนะ ปวส.1
  2. นายนรังสรรค์ รัดไว้ ปวส.1
  3. นายวันชนะ จันสุด ปวส.1
  4. นายวุฒิชัย สุคันโฑ ปวช.2
  5. นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ ปวช.3
  6. นายธนยศ บุญชู ปวส.1
 • สาขาการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
  1. นายพิรุณ เพ็ชรบังเกิด ปวส.2
  2. นายธนโชติ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ปวช.3
  3. นายกฤตภาส เจริญศิลาวาทย์ ปวช.3

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/BfGfDydqjfEo98wv8