ผลการแข่งขัน : http://skillscontest.s-tech.ac.th/summary_rank_report.php


เกียรติบัตรเหรียญทอง

 • การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวฐานิกา ศิริบุญ (80 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายเกรียงไกร หนูยิ่ง (84 คะแนน)
   • * นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ (84 คะแนน)
 • การประกวดร้องเพลงไทยสากล
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นายชาญวิทย์ จันทร์กบ (92 คะแนน) ประเภท สตริง 
  • ระดับ ปวช.
   • * นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด (91 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวพรรณทิพา คงช่วย (87 คะแนน)
 • การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน
  • ระดับ ปวช.
   • * นางสาวปริตา นิคม (93 คะแนน) 
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นางสาวลินดา แซ่หลี (95 คะแนน)
 • การประกวดคัดลายมืออักษรจีน
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวรมณ แซ่อึ้ง (91 คะแนน)  
  • ระดับ ปวส. 
   • นางสาวมนิสา อารีสุข (89 คะแนน) 
 • ทักษะการบัญชี
  • ระดับ ปวช. 
   • นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ (94 คะแนน) 
   • นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข (87 คะแนน) ระดับ ปวช. 
   • นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ (86 คะแนน) ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวจินตนา ขำเล็ก (86 คะแนน) 
 • ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
  • ระดับ ปวช. (81 คะแนน)
   • นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   • นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   • นายชมาพันธ์ หนูไหม
 • ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
  • ระดับ ปวส. (92.4 คะแนน)
   • นางสาววันดี แซ่จอง
   • นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   • นายธาดา เทียนเรือง
   • นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   • นายอัครพนธ์ เส็นหมาน 
 • ทักษะ Adobe Photoshop CS5
  • ระดับ ปวช.
   • * นายทินกร ดอกไม้หอม (92 คะแนน)
   • นายครุพงศ์ แก้ว (80 คะแนน)
 • ทักษะ Adobe Flash CS5
  • ระดับ ปวช.
   • นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ (90 คะแนน)
   • นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง (85 คะแนน)
   • นายวุฒิชัย สุคันโฑ (83 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ (85 คะแนน)
   • นายวิษณุ ศิริชัย (84 คะแนน)
   • นายนันทนัช วงค์แพทย์ (80 คะแนน)
 • ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นายวันชนะ จันสุด (85คะแนน)
   • นายนรังสรรค์ รัดไว้ (85 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายจักรพงค์ ดวงจิต (82 คะแนน)
 • ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender)
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ (86 คะแนน)
 • ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) 
  • สาขา:การตลาด ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ ระดับ ปวช. (94 คะแนน)
   • * นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   • * นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   • * นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน 
  • สาขา:การตลาด ชิ้นงาน:อะเมซิ่งบูดู ระดับ ปวส. (96 คะแนน)
   • * นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
   • * นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  • สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชิ้นงาน:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car ระดับ ปวส. (83 คะแนน)
   • * นายกฤษณะ จันทร์แย้ม
 • ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  • สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • นายชุมพล ใจศิลป์ (89 คะแนน)
  • สาขา:การบัญชี เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์
   • นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี (88 คะแนน)

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 • การประกวดร้องเพลงไทยสากล
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม (70 คะแนน) ประเภท สตริง
 • การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล (89 คะแนน)
 • การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นางสาวสุวนันท์ มูนี (86 คะแนน)
 • การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน (74 คะแนน)
 • การประกวดคัดลายมืออักษรจีน
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวพรชนก วิวัชนะ (73 คะแนน)
 • ทักษะการบัญชี
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวจุฑามาศ ไชยปัญหา (79 คะแนน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวสุมนา พรหมเรือง (45 คะแนน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวอลิษา จันทร์เจริญ (46 คะแนน)
 • ทักษะ Adobe Photoshop CS5
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวประภัสสร แซ่อุ๋ย (77 คะแนน)
 • ทักษะ Adobe Photoshop CS5
  • ระดับ ปวส.
   • นายธนภัทร พรหมสุทธิ์ (72 คะแนน)
 • ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ (75 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายเรณุวัต จุ่มธิ (78 คะแนน)
 • ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender)
  • ระดับ ปวส.
   • นายชำนาญวิทย์ หนูเพ็ง (75 คะแนน)
 • ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  • สาขา:การท่องเที่ยว ชิ้นงาน:ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ ระดับ ปวส. (77คะแนน)
   • นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
   • นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ 
 • ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  • สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง:พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นางสาวธนัญญา ว่องไว (72 คะแนน)
  • สาขา:ภาษาต่างประเทศ เรื่อง:พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
   • นายสุพจน์ จันทรจิตร (71 คะแนน)
  • สาขา:การตลาด เรื่อง:พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด
   • นางปราณี รัตนชูศรี (70 คะแนน)

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 • การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  • ระดับ ปวช.
   • นายธนัทชาติ วิจิตต์ (66 คะแนน)
 • ทักษะการบัญชี
  • ระดับ ปวส.
   • นางสาวพิชญานิน เอี้ยวสกุล (63 คะแนน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ (44 คะแนน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวน้ำฝน ทองศรี (42 คะแนน)
 • ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นายธนยศ บุญชู (41 คะแนน)
 • ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวส.
   • นายพงษ์ดนัย ณะพิบูลย์ (61 คะแนน)
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวนิรมล อัศวสัย (65 คะแนน)
 • ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  • สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการออกแบบและจัดทำหนังสือ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ์ (68 คะแนน)
  • สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง:เปรียบเทียบความสามารถการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดเส้นหุ่นนิ่งของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งจากสื่อของจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • นางสาววิภาดา จิตแจ่ม (67 คะแนน)
  • สาขา:สามัญ เรื่อง:ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์ (66 คะแนน)