ผลการแข่งขัน : http://skillscontest.s-tech.ac.th/summary_rank_report.php


เกียรติบัตรเหรียญทอง

 • การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวฐานิกา ศิริบุญ (80 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายเกรียงไกร หนูยิ่ง (84 คะแนน)
   • * นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ (84 คะแนน)
 • การประกวดร้องเพลงไทยสากล
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นายชาญวิทย์ จันทร์กบ (92 คะแนน) ประเภท สตริง 
  • ระดับ ปวช.
   • * นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด (91 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวพรรณทิพา คงช่วย (87 คะแนน)
 • การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน
  • ระดับ ปวช.
   • * นางสาวปริตา นิคม (93 คะแนน) 
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
  • ระดับ ไม่ระบุ
   • นางสาวลินดา แซ่หลี (95 คะแนน)
 • การประกวดคัดลายมืออักษรจีน
  • ระดับ ปวช.
   • นางสาวรมณ แซ่อึ้ง (91 คะแนน)  
  • ระดับ ปวส. 
   • นางสาวมนิสา อารีสุข (89 คะแนน) 
 • ทักษะการบัญชี
  • ระดับ ปวช. 
   • นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ (94 คะแนน) 
   • นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข (87 คะแนน) ระดับ ปวช. 
   • นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ (86 คะแนน) ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวจินตนา ขำเล็ก (86 คะแนน) 
 • ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
  • ระดับ ปวช. (81 คะแนน)
   • นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   • นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   • นายชมาพันธ์ หนูไหม
 • ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
  • ระดับ ปวส. (92.4 คะแนน)
   • นางสาววันดี แซ่จอง
   • นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   • นายธาดา เทียนเรือง
   • นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   • นายอัครพนธ์ เส็นหมาน 
 • ทักษะ Adobe Photoshop CS5
  • ระดับ ปวช.
   • * นายทินกร ดอกไม้หอม (92 คะแนน)
   • นายครุพงศ์ แก้ว (80 คะแนน)
 • ทักษะ Adobe Flash CS5
  • ระดับ ปวช.
   • นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ (90 คะแนน)
   • นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง (85 คะแนน)
   • นายวุฒิชัย สุคันโฑ (83 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ (85 คะแนน)
   • นายวิษณุ ศิริชัย (84 คะแนน)
   • นายนันทนัช วงค์แพทย์ (80 คะแนน)
 • ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ปวช.
   • นายวันชนะ จันสุด (85คะแนน)
   • นายนรังสรรค์ รัดไว้ (85 คะแนน)
  • ระดับ ปวส.
   • นายจักรพงค์ ดวงจิต (82 คะแนน)
 • ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender)
  • ระดับ ปวส.
   • * นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ (86 คะแนน)
 • ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) 
  • สาขา:การตลาด ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ ระดับ ปวช. (94 คะแนน)
   • * นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   • * นางสาวชุติมา ทองชุมนุม