ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบัญชี PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่) ได้แก่

  • น.ส.จุฑามาศ ไชยปัญหา ปวส.2/4
  • น.ส.ชลธิชา จินดาประสิทธิ์ ปวส.2/4
  • น.ส.พิชญานิน เอี้ยวสกุล ปวส.2/3

และ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบัญชี SKRU ACC GENIUS ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่

  • น.ส.ปรียานุช รองสวัสดิ์ ปวช.3/4
  • น.ส.กนกกาญจน์ สุภากาญจน์ ปวช.3/4
  • น.ส.ศศิมาภรณ์ ทองสุข ปวช.3/4