วันที่ 4 ก.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ รับโล่รางวัลดีเด่นอันดับที่1 การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล "โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ปี 2560" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา สรุปผลรางวัลดังนี้

  • นายธนยศ บุญชู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์(Multiple Choice) ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
  • นายธนโชติ ประดิษฐอุกฤษฎ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
  • นายธนกรณ์ รัตนะ รางวัลชมเชย การออกแบบการออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท