ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/1oiEy86K3VXzcvuH9

วิทยาลัยฯ คว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมการศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 31 ทั้งสิ้น 75 เหรียญ ประกอบด้วย

 • เหรียญทอง 46 เหรียญ
 • เหรียญเงิน 17 เหรียญ
 • เหรียญทองแดง 12 เหรียญ

เป็นเหรียญทองยอดเยี่ยม 11 เหรียญ ได้แก่

 • ประเภททักษะบัญชี ระดับ ปวช.
  • น.ส.อาทิตยา หนูชู
 • ประเภททักษะบัญชี ระดับ ปวส.
  • น.ส.กาญจนา ปิ่นแก้ว
 • เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช.
  • น.ส.วันดี แซ่จอง
  • น.ส.รุ่งนภา ฉัตรวิริยะโยธิน
  • น.ส.ชุติมา ทองชุมนุม
  • นายอาทิจพันธุ์ ภัคลดาพงศ์สิน
 • พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
  • น.ส. กันฐิมา หีมล๊ะ
 • Microsoft Excel 2010 ระดับ ปวช.
  • น.ส. สุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว
 • Microsoft Excel 2010 ระดับ ปวส.
  • นาย พิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ
 • Adobe Flash CS5 ระดับ ปวช.
  • นาย ดนุสรณ์ ดวงเนตร์
 • Adobe Photoshop CS5 ระดับ ปวช.
  • นาย นรังสรรค์ รัดไว้
 • Microsoft Power Point 2010 ระดับ ปวช.
  • น.ส. กันตนา แกสมาน
 • ทักษะการพูดภาษาไทยในที่ชุมชน ระดับ ปวช.
  • นางสาว สุพัฒนี มโนวงศ์สกุล
 • ทักษะการพูดภาษาไทยในที่ชุมชน ระดับ ปวส.
  • นางสาว ศิวนาถ สุวรรณโณ