posts

??️ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/3 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ อนว. วิชาการบริการชุมชน สอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับน้องๆโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) จ.สงขลา