posts

??นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5  สาขาการจัดการ จัดโครงการ อนว.วิชาการบริการชุมชน ด้านวิชาชีพ โดยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าพัฒนาชุมชน กับประชาชนในชุมชนบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา