posts

??นักศึกษา ปวส. 2/4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จำนวน 23 คน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สู่การทำโครงการ อนว.วิชาการบริการชุมชน โดยทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

?โรงเรียนพัฒนศึกษา
?โรงเรียนบ้านบางแฟบ
?โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่ใน)
?โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
?โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

และได้มอบสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นให้กับโรงเรียนเพื่อไว้ใช้เป็นสื่อการสอนในโอกาสต่อไป