posts

??นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5  สาขาการจัดการ จัดโครงการ อนว. วิชาการบริการชุมชน ให้ความรู้ในการทำมันหม่องไพลหอมให้กับประชาชน ในชุมชนบ้านท่าหยี  อ.ควนเนียง จ.สงขลา