posts

?นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ อนว. วิชาการบริการชุมชน ให้ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด สาธิตการทำขนมทาโกยากิ ให้กับน้องๆ เพื่อไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ ณ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา