อาจารย์อธิวัฒน์ สะอาด นําเสนอดีเด่นและระดับดีมาก
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากชุดเกมในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

อาจารย์โชติมณี บํารุง ระดับดีมาก
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

อาจารย์ปราณี รัตนชูศรี ระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการให้บริการลูกค้าในรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่งโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์กรณีศึกษา 7 P's ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์สุธิตา ปานอิunร์ ระดับดี
พัฒนาทักษะเรื่องการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

อาจารย์สมัชญา แก้วจินดา ระดับดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคนิคการตัดต่อรายวิชาการสร้างงาน วีดิทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น

ว่าที่ ร.ต. เอกชัย วุ่นซิ่ว ระดับดี
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสัญลักษณ์ที่ใช้ในผังทางเดินเอกสาร ในรายวิชาระบบบัญชี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้เกม Bingo Baker

อาจารย์พัชรี สุขทอง ระดับดีมาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการเรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

อาจารย์วศินี ศรีสุขใส ระดับดีมาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้ทฤษฎีการศึกษาประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอนผ่านโปรแกรม canva
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1