วันนี้สำหรับน้องๆ ม.6 สามารถเรียนได้ทั้ง 6 หลักสูตร ปวส.

ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

เรียน 2 ปีจบได้วุฒิทำงาน

ไม่สอบเข้า ไม่ดูเกรด

ระดับ ปวส.และปวส.(พิเศษ) รับผู้จบ ม.6 และ ปวช.3

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาการท่องเที่ยว
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี