ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันในเครืออำนวยวิทย์

01