ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หลักสูตร ปวช. ทุกประเภทสาขา ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาทุนเรียนดีตลอด 3 ปี จำนวน 53 คน รวมมูลค่าทุน 1,534,528 บาท

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามายืนยันสิทธิ์และเซ็นสัญญาทุน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อาคาร Learning Center ชั้น 5  ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น.