รางวัลชนะเลิศ

 • ทักษะการใช้คอมฯในงานบัญชี (ปวช.)
  • นางสาวพิชญ์ญาภัค ศิริอักษร
  • นางสาวพิมพ์พลอย พุทธพิทักษ์
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์อำภา อ่อนทอง
 • ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นางสาวกชมล แก้วปาน
  • นางสาวสุญญตา ช่วยแก้ว
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุกัญญา สว่างนิพันธ์
 • การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ปวช.) สาขาวิชาสามัญ
  • นางสาวภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์อุไร สุวรรณโณ
 • ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายธนยศ บุญชู
  • นายธนกรณ์ รัตนะ
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ทรงวุฒิ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง / อาจารย์อาพร มณีนิล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปฯ (ปวส.) สาขาบัญชี
  • นางสาวศิริรัตน์ อนุมาต
  • นางสาวภูริชญา เอียดเกิด
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วัชรี ศิริรังษี
 • ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) สาขาการตลาด
  • นายพนาดร โพธิ์อบ
  • นายชมาพันธ์ หนูไหม
  • นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
  • นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ
  • นางสาวณัฏฐ์ฏาพร จำเริญ
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ธิดา เจริญสุข
 • ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว(ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว
  • นางสาวโชติกา ใหม่เกื้อ
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นุพงษ์ กองพิมพ์
 • การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(ปวช.) สาขาภาษาต่างประเทศ
  • นายปธานิน ชูสินโท
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุพจน์ จันทรจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge (ปวช.)
  • นางสาวสุวิภา เพ็ชรทอง
  • นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคงศรี
  • นางสาวมัชฌิมา นพรัตน์
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ธนัชชา บินดุเหล็ม /อาจารย์อนุธิดา พุดคง
 • การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริงชาย)
  • นายอติวิชญ์ ยิ่งถาวร ปวส.
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จุฑารัตน์ สุวรรณวงศ์
 • การเล่านิทานพื้นบ้าน (ปวช.) สาขาวิชาสามัญ
  • นายธนัทชาติ วิจิตต์
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นฤมล พรหมรักษ์ /อาจารย์สุธิชัย เรืองมาก
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย(ปวช.) สาขาวิชาสามัญ
  • .นางสาวอรอนงค์ สุวรรณรัตน์
  • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์อุไร สุวรรณโณ