ปีการศึกษา 2561 ปวส. สาขาการตลาดจะจัดการเรียนแบบทวิภาคี โดยเป็นการเรียนสลับกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อฝึกทักษะการทำงานในอาชีพเฉพาะทาง เปิดรับสมัครเรียน ตุลาคม '60 เป็นต้นไป