สอบปลายภาค

 • วันที่ 15-22 กันยายน 2560 (20 กันยายน 2560 หยุด วันสารทไทย)

ปิดภาคเรียน 1/2560 (รวม 33 วัน)

 • ช่วงที่ 1
  • วันที่ 23 กันยายน 2560 - 16 ตุลาคม 2560
 • ช่วงที่ 2
  • วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560

เปิดภาคเรียน 2/2560

 • ช่วงที่ 1
  • วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2560
 • ช่วงที่ 2
  • วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ปฏิทินกิจกรรม : http://anw.ac.th/activity/77-calendar