ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาประเภททุนเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการตลาด
  • สาขาภาษาต่างประเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

  • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รวมจำนวน 63 คน รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 1,794,388 บาท