ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2567 1210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ทุกคน รวม 78 เหรียญ 

🥇 46 เหรียญทอง (21 เหรียญทองคะแนนสูงสุด)
🥈 24 เหรียญเงิน
🥉 7 เหรียญทองแดง
🏅 1 เหรียญชมเชย

🌸 วิทยาลัยฯ ขอบคุณคณาจารย์ทุกสาขาวิชา และ นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทวิชา เก่งมากๆค่ะ☺️💐

ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
https://e-skill.e-tech.ac.th/2566/show_score_web.php

สรุปเหรียญตามสาขาวิชา/ทักษะแข่งขัน

ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.

 1. นางสาววีระดา เรืองยศ คะแนน 92.00 (🥇ทอง)
 2. นางสาวตะวัน ลัภกิตโร คะแนน 91.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวธัญญรัตน์ แดงเป็นเดิม คะแนน 96.00 (🥇ทอง)
 4. นางสาวกุลนันท์ ศรีจันทร์งาม คะแนน 98.00 (🥇ทอง)
 5. นางสาวชุตินันท์ เหล่าสุวรรณ คะแนน 87.00 (🥈เงิน)
 6. นางสาวชาลิสา อนุสาร คะแนน 84.00 (🥈เงิน)
 7. นางสาวกวินนาฎ เพ็ชรประดิษฐ์ คะแนน 82.00 (🥈เงิน)
 8. นางสาวชุตินันท์ ภาคภูมิ คะแนน 87.00 (🥈เงิน)
 9. นางสาวพัทธนันท์ นวลปาน คะแนน 86.00 (🥈เงิน)
 10. นางสาวนภัสสร แก้วปาน คะแนน 78.00 (🥉ทองแดง)

ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.

 1. นายธนกฤต สวนทอง คะแนน 100.00 (🥇ทอง)
 2. นางสาวทิฆัมพร เจริญ คะแนน 95.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษ์ คะแนน 95.00 (🥇ทอง)
 4. นายรัชพล เสือชาวป่า คะแนน 93.00 (🥇ทอง)
 5. นายคณาทรัพย์ ยางทอง คะแนน 83.00 (🥈เงิน)
 6. นางสาวชนาภา วงค์ล้อม คะแนน 84.00 (🥈เงิน)
 7. นางสาวเพชรบูรพา วรรณวงค์ คะแนน 74.00 (🥉ทองแดง)
 8. นางสาวฑิฆัมภรณ์ สุขสวัสดิ์ คะแนน 79.00 (🥉ทองแดง)

การเขียนแผนธุรกิจ (ทีม) ระดับ ปวช. คะแนน 83.33 (🥈เงิน)

 1. นางสาวภิญญดา พุฒซ้อน
 2. นางสาวปทิตตา สุวรรณชาตรี
 3. นางสาวอารีญา หมัดอะดั้ม
 4. นางสาวพรเทวี ประสิทธิ์ศรีวงศ์
 5. นางสาวณัฐกุล สุวรรณะ

ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย (ทีม) ระดับ ปวช. คะแนน 98.00 (🥇ทอง)

 1. นางสาวกชกร ทองชูช่วย
 2. นางสาวอัญชสา แซ่หลี
 3. นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีสุวรรณ์

ทักษะโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ทีม) ระดับ ปวช. คะแนน 90.33 (🥇ทอง)

 1. นางสาวโรสนียา หนิมุสา
 2. นางสาวลักษิกร พัตจาลจุล
 3. นางสาวเพ็ญพิลาศ มุณีรัตน์

ทักษะโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ทีม) ระดับ ปวส. คะแนน 96.66 (🥇 ทอง)

 1. นางสาวเบญญาดา แมเงาะ
 2. นางสาวนุชนาฎ สมจริง
 3. นางสาวทิพวรรณ สังข์ทอง

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช. 

 1. นายอนิวัต แซ่เบ๊ คะแนน 89.67 (🥈เงิน)

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช.

 1. นางสาวปรีญารัตน์ พุ่มพฤกษ์ คะแนน 84.67 (🥈เงิน)

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. 

 1. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แจ่มจิตร คะแนน 97.00 (🥇ทอง)

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. 

 1. นายธราธิป บรรพตวิไล คะแนน 88.33 (🥈เงิน)

ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ระดับ ปวส.

 1. นายปรัชญา โยยรัมย์ คะแนน 96.00 (🥇ทอง)
 2. นายปภังกร ชูถึง คะแนน 92.00 (🥇ทอง)
 3. นายกฤตพล น้อยมี คะแนน 88.00 (🥈เงิน)

ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช.

 1. นายธีรวัฒน์ จันทวาส คะแนน 91.00 (🥇ทอง)
 2. นายชัยวัฒน์ ปลื้มใจ คะแนน 71.00 (🥉ทองแดง)
 3. นายธนากร รสิตานนท์ คะแนน 79.00 (🥉ทองแดง)

ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส.

 1. นายธนกฤต จิตโสภา คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นายรัชพงษ์ แปลงรัตน์ คะแนน 95.00 (🥇ทอง)

ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.

 1. นายธนกฤต ประทุมวรรณ คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นายภูริณัฐ ด้วงหมุน คะแนน 100 (🥇ทอง)
 3. นายวีรวัฒน์ บุรีศรี คะแนน 92.00 (🥇ทอง)

ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวช.

 1. นายนนทกร บริเพชร คะแนน 87.50 (🥈เงิน)
 2. นางสาวเมธาวี ดีเจริญ คะแนน 87.50 (🥈เงิน)
 3. นายกฤติน พูลแก้ว คะแนน 87.50 (🥈เงิน)

ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวส.

 1. นางสาวพัณณิตา จันทะรัตน์ คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นางสาวเบญจรัตน์ เพชรัตน์ คะแนน 94.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวณัฐฌาธิตา ชูบุญลาภ คะแนน 96.00 (🥇ทอง)

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (ทีม) ระดับ ปวส. คะแนน 98.00 (🥇ทอง)

 1. นายณัฐวุฒิ แก้วมณี
 2. นางสาวณัฐนิชา สุขยะฤกษ์

ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

 1. นางสาวธรินลดา จราจร คะแนน 95.00 (🥇ทอง)
 2. นายวรฤทธิ์ ศิริลักษณ์ คะแนน 95.00 (🥇ทอง)
 3. นายณัฐสิทธิ์ แก้วชูศรี คะแนน 90.00 (🥇ทอง)

ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวส.

 1. นางสาวอนิษา แก้วเอียด คะแนน 90.85 (🥇ทอง)
 2. นางสาวฟารีดา ประทุมทอง คะแนน 87.93 (🥈เงิน)
 3. นายพิทักสิน แป้นปลื้ม คะแนน 87.93 (🥈เงิน)

ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

 1. นางสาวจินตนา สมานมิตร คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นางสาวสุชามาศ สุขสว่าง คะแนน 100 (🥇ทอง)
 3. นางสาวชิษณุชา วิไลรัตน์ คะแนน 100 (🥇ทอง)

ทักษะโปรแกรมกราฟิก ระดับ ปวช.

 1. นางสาวพิชามญชุ์ บุญทองเพชร คะแนน 92.00 (🥇ทอง)
 2. นางสาวพิชญ์สินี นาคประคอง คะแนน 96.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวกมลวรรณ ทองมาก คะแนน 84.00 (🥈เงิน)

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช.

 1. นางสาวเกลียวไหม รัตนชัย คะแนน 93.00 (🥇ทอง)

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวส.

 1. นางสาวพรพิมล พั่วแดง คะแนน 95.00 (🥇ทอง)

ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ระดับ ปวส.

 1. นางสาวอรนันต์ ชมภูรักษ์ คะแนน 86.66 (🥈เงิน)
 2. นางสาวสลิลพร แซ่ล้ำ คะแนน79.00 (🥉ทองแดง)

ทักษะปฎิบัติการจัดนำเที่ยว (ทีม)  ระดับ ปวส. คะแนน 93.66 (🥇ทอง)

 1. นางสาวอรัชพร บุกขุมเหม
 2. นางสาวชฎาธาร จันทมุณี

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการนำเที่ยว ระดับ ปวส.

 1. นางสาวนลินี จันทร์หอม คะแนน 93.30 (🥇ทอง)

ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับ ปวช.

 1. นายณัฐวุฒิ ตะวัน คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นายธนชาติ ปลั่งกลาง คะแนน 100 (🥇ทอง)
 3. นายภัทราวุฒิ บุญยอด คะแนน 94.00 (🥇ทอง)

ทักษะพิมพ์ดีดไทย ระดับ ปวช.

 1. นางสาวกาญจนา ชีวประโยชน์ คะแนน 60.00 (🏅ชมเชย)
 2. นายธนดล พร้อมมูล คะแนน 92.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวพิชญดา บิลหมัด คะแนน 86.00 (🥈เงิน)

ทักษะพิมพ์ดีดไทย ระดับ ปวส.

 1. นางสาวศิริญญา ปรีชานุรักษ์ คะแนน 100 (🥇ทอง)
 2. นางสาวปิยนุช หวันชิตนาย คะแนน 90.00 (🥇ทอง)
 3. นางสาวมิรัญดา จำเริญ คะแนน 86.00 (🥈เงิน)

การประกวดขับร้องเพลงสตริง ระดับ ปวช.

 1. นางสาวพีรดา พรมไทยสงค์ คะแนน 89.00 (🥈เงิน)

การประกวดขับร้องเพลงสตริง ระดับ ปวส.

 1. นางสาวนรมน รัตนอุดม คะแนน 78.67 (🥉ทองแดง)

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ปวช.

 1. นางสาวสุกัญญา เพ็ชร์ทอง คะแนน 91.00 (🥇ทอง)

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ปวส.

 1. นางสาวอรจิรา พุทธังกุโร คะแนน 81.67 (🥈เงิน)

การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ระดับ ปวช.

 1. นายธนฉัตร นันทะยา คะแนน 90.00 (🥇ทอง)

การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ระดับ ปวส.

 1. นางสาวทักษิณา ชุมเสน คะแนน 90.00 (🥇ทอง)

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ปวส.

 1. นายเจริญทรัพย์ หนูสงค์ คะแนน 82.67 (🥈เงิน)ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok