ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 มกราคม 2567 823

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

 • อาจารย์พัชรี  ทิพย์รัตน์
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รางวัลผู้บริหารดีเด่น
 • อาจารย์อัสนิทรา  ณ ฤทธิ์
  • รางวัลสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา
 • อาจารย์ปราณี  รัตนชูศรี
  • รางวัลครูดีเด่นด้านการสอน
 • อาจารย์ลดาวัลย์  จันทร์มณี
  • รางวัลครูดีเด่นด้านนวัตกรรม
 • อาจารย์พรทิพย์   วารีกุล
  • รางวัลครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • อาจารย์ธนัชชา   บินดุเหล็ม
  • รางวัลครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ
Disciplinary, Well – Behavior and Academic First

ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7425-3231-2 

โทรสาร : 0-7436-0080

 contact@anw.ac.th

line icon  ig icon  fb icon  tiktok