สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ให้ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่ออุตสาหกรรทการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบการบูรณาการวิชาด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและด้านอื่น ๆ ส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริง พร้อมรับบัตรมัคคุเทศก์ (Bronze card) เมื่อศึกษาจบ

รายละเอียด