สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน รวมไปถึงการมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ

รายละเอียด