• ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา
  • ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 1 สาขาวิชา
  • ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา