หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันต้อเหตุการณ์ มีโอกาสในการต่อยอดคณะบัญชีมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆได้

รายละเอียด

สาขาวิชาการตลาด

การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากยุทธ์ทางด้านการตลาดก็จะไม่มีการขายสินค้า ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไร นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกำไร วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักเรียนให้กำหนดและดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

รายละเอียด

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

จัดสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือศึกษาต่อ ให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณืด้านภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง จัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วนตนเอง (Self-Access Learning) โดยใช้สื่อภาพยนตร์ เพลง เพื่อฝึกทักษะด้านภาษา

รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนรู้บทบาทของนักจัดการและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษร์สมัยใหม่ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เรียนรู้ขั้นตอนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับงาน และสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มากขึ้น

รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งผลิตนักเทศโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานบนเว็บ เขียนโปรแกรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์ งานด้านฐานข้อมูล งานด้านระบบเครือข่าย รวมถึงจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

รายละเอียด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียนการสอนด้านทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติ การจัดนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริง

รายละเอียด