สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

เรียนรู้พื้นฐานของงานทัศนศิลป์ การวาดลายเส้น ลักษณะ รูปทรง โครงสร้าง สักส่วน ระยะ แสงเงา ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะ โดยการสร้างภาพสองมิติและสามมิติศึกษา รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ในห้องปฏิบัติการกราฟิกและห้องศิลปะ

รายละเอียด