สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

จัดสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษามาลายู เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือศึกษาต่อ ให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ด้านภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง จัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-Access Learning) โดยใช้สื่อภาพยนตร์ เพลง เพื่อฝึกทักษะด้านภาษามีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ภายในห้อง Sound lab ห้องมัคคุเทศก์ และมุมค้นคว้าที่มีอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

รายละเอียด