สาขาวิชาบัญชี

การบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมั่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จัดการเรียนการสอนบัญชีด้วยภาษาไทยและอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โอกาสในการต่อยอดคณะบัญชีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ ได้

รายละเอียด