หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันต้อเหตุการณ์ มีโอกาสในการต่อยอดคณะบัญชีมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆได้

รายละเอียด

สาขาวิชาการตลาด

การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากยุทธ์ทางด้านการตลาดก็จะไม่มีการขายสินค้า ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไร นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกำไร วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักเรียนให้กำหนดและดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

รายละเอียด

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

จัดสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือศึกษาต่อ ให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณืด้านภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง จัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วนตนเอง (Self-Access Learning) โดยใช้สื่อภาพยนตร์ เพลง เพื่อฝึกทักษะด้านภาษา

รายละเอียด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้หลักการทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการด้วยภาษาโปรแกรม วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นกับความรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์และเว็บไซต์ เช่น Smart Phone, Tablet ทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android, ios ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, OSX และอื่นๆ

รายละเอียด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

เรียนรู้พื้นฐานของงานทัศนศิลป์ การวาดลายเส้น ลักษณะรูปทรง โครงสร้าง สัดส่วน ระยะแสงเงา ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะโดยการสร้างภาพสองมิติและสามมิติศึกษา รวามถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ในห้องปฏิบัติการกราฟิกและห้องศิลปะ

รายละเอียด