เอกสารการสมัคร

นักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ

  1. สำเนา ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
  2. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

นักเรียนทุนผลการเรียนดี (เฉพาะระดับปวช.)

*สงวนสิทธ์เฉพาะโรงเรียนที่วิทยาลัยฯ เข้าแนะแนวเท่านั้น

คุณสมบัติ มีผลการเรียนตลอด 5 ภาคเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป ยื่นก่อนวันที่ 17 มกราคม 2563

  1. ใบสมัครโควตาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. เอกสารการสมัครนักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ รายการที่ 1-6