สมัครเรียน

ปีการศึกษา 2563

การสมัครแบ่งเป็น 3 วิธี

 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ส่งหลักฐานสมัครเรียน ทางไปรษณีย์ ถึง งานรับสมัคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 3. ทาง facebook เพจวิทยาลัยฯ ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ ดูรายละเอียด

เอกสารการสมัคร

นักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ

 1. สำเนา ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
 2. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

นักเรียนทุนผลการเรียนดี (เฉพาะระดับปวช.)

*สงวนสิทธ์เฉพาะโรงเรียนที่วิทยาลัยฯ เข้าแนะแนวเท่านั้น

คุณสมบัติ มีผลการเรียนตลอด 5 ภาคเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป ยื่นก่อนวันที่ 17 มกราคม 2563

 1. ใบสมัครโควตาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. เอกสารการสมัครนักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ รายการที่ 1-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม