สมัครเรียน

ปีการศึกษา 2566

การสมัครแบ่งเป็น 3 วิธี

  1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  2. ทาง fb ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ
  3. ทาง line ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ

เอกสารการสมัคร

นักเรียนทั่วไป ระดับ ปวช./ปวส./ปวส.พิเศษ

  1. สำเนา ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
  2. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม