วันที่ 25 มกราคม 2560 ฝ่ายอาคารและสถานที่จัดการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และลดการสูญเสียในสถานศึกษา
โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/kGJHKi3n8J4fi8MT8