วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร มอบรางวัล "หัวหน้างานดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น และครูขยัน " รวมทั้งแจกของขวัญปีใหม่แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วงท้ายได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และอาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและบุคลากร จากนั้นร่วมกันจุดพลุและร้องเพลงปีใหม่พร้อมกัน ณ โถงอาคารปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

รางวัลหัวหน้างานดีเด่น

  • อาจารย์สุพัตรา บุญฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาวิชาการ

รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น

  • นางสาววิยะดา แก่นเพชร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

รางวัลครูขยันและเจ้าหน้าที่ขยัน

  • อาจารย์พัชรี ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  • อาจารย์พรทิพย์ วารีกุล หัวหน้าแผนกทะเบียนวัดผล
  • อาจารย์ชุติมา กาญจนมุณีย์ อาจารย์สาขาการตลาด
  • อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
  • อาจารย์สุรีย์ จำนงนิจ อาจารย์สาขาการบัญชี
  • ว่าที่ รต.เอกชัย วุ่นซิ้ว อาจารย์สาขาการบัญชี
  • นางสาวพิมพ์ทิพย์ ปานสง เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/53KwE5UOmCJCj1O23