วันที่ 8 กันยายน 2560 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ มอบรางวัลแก่ บุคลากรและนักเรียน ที่มียอดการเข้าใช้งานห้องสมุดมากที่สุด ประจำภาคการเรียนที่ 1/2560 ดังต่อไปนี้

รางวัลครูยอดนักอ่าน

  • อาจารย์ฐิติมา เพ็ชรบูรณ์

รางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน

  • นางสาววิลาสินี โชคหิรัญยาภาส ปวช.1/2

รางวัลห้องเรียนขยัน

  • ปวช.1 ได้แก่ ปวช.1/2
  • ปวช.2 ได้แก่ ปวช.2/3
  • ปวช.3 ได้แก่ ปวช.3/2

รางวัลยืมมากลุ้นมาก

  • นางสาววาสนา เกศสุวรรณ ปวช.2/8
  • นางสาววิรัญชนา ทองคำ ปวช.3/1
  • นางสาวนนทิยา ฉุดฉัตรแก้ว ปวช.3/1
  • นางสาวกนกวรรณ ชื่นบาน ปวช.1/2
  • นางสาวเบญจพร ปัญรัตน์ ปวช. 3/2

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/0By8y9ROylhL4QWdaczU2R2xmblE?usp=sharing