26 ส.ค. 2560 คณะครูนักเรียนระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ทัศนะศึกษาและดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ จ.สงขลา