"โลกร้อนเพราะป่าบาง ป่ายังจึงร่มเย็น"

26 ส.ค.60 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำทีมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับบุคลากรและนักเรียนอำนวยวิทย์ สาขาการตลาด ระดับ ปวส.1/5 และ ปวส.2/5 จำนวน 50 คน ปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน ในโครงการ "การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาล ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา"