ผู้รับใบอนุญาต

อ.ประณีต ดิษยศริน

ผู้จัดการ

อ.รัศมิมาน สัตยารักษ์

ผู้อำนวยการ

อ.พิมพ์ชนก ณ พัทลุง

รองผู้อำนวยการ

อ.บุปผา ทองสาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อ.พรนิต ศิริเดช

อ.พัชรี ทิพย์รัตน์

อ.รัตนาภรณ์ ปานแก้ว

คณะกรรมการอำนวยการ

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

คณะกรรมการบริหาร

นางประณีต ดิษยะศริน - ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ

นางสาวรัศมิมาน สัตยารักษ์ - ผู้จัดการ

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ - ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ - ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรินทร์ นุ่นแก้ว - ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววาสนา แกล้วทนงค์ - ตัวแทนผู้ปกครอง

นางบุปผา ทองสาย - ตัวแทนครู

นางสาวกนิษฐาพร พรหมสถิต - ผู้แทนชุมชน

นางพิมพ์ชนก ณ พัทลุง - กรรมการและเลขาธิการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ

อ.รัตนาภรณ์ ปานแก้ว

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
  อ.วัชรี ศิริรังษี
 • หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  อ.วัฒนา พรหมจรรย์
 • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
  อ.ธิดา เจริญสุข
 • หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
  อ.อาพร มณีนิล
 • หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ
  อ.ปาณิสรา บุญแก้ว

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ.บุปผา ทองสาย

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และชุมชน

นางอัสนิทรา ณ ฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน

อ.รัศมิมาน สัตยารักษ์

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานบริการ

อ.ผุษดีรัตน์ คูณตาแสง

หัวหน้าฝ่ายแผนและควบคุมคุณภาพ

อ.วิไลวรรณ นวลจันทร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

อ.พัชรี ทิพย์รัตน์