ผู้อำนวยการ

อาจารย์พิมพ์ชนก  ณ พัทลุง

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ์ จาก วิทยาลัยครูสงขลา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ