กรรมการบริหาร

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงิน (M.B.A. Finance) จาก San francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • จบการศึกษาปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ( Business Ad.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์