กรรมการบริหาร

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการ (M.S.M.) จาก Southern Nazarine University
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาจาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา