ผู้จัดการ

อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.) จาก George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา