เกียรติคุณผู้รับใบอนุญาต

 • ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2538 ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน จากสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณธรรม และความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
 • ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำเนินงานสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดีเด่น เขตการศึกษา 3 ประจำปี 2538
 • รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครู จากคุรุสภา ปีพ.ศ. 2541
 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก
 • ได้ประกาศเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นเมืองหาดใหญ่

ตำแหน่งทางสังคม

 • รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
 • ผู้พิพากษาสมทบจังหวักสงขลา สมัยที่ 3
 • นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 • กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านการศึกษา) จังหวัดสงขลา
 • กรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จังหวัดสงขลา
 • กรรมการที่ปรึกษาโครงการ "กองทุนรักบ้านเกิด"
 • กรรมการที่ปรึกษาจังหวัดสงขลา
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ (กต.ตร.)